'; yoast_breadcrumb(''); echo ''; } ?>

Gratis Cursus Boekhouden – Voor de Eenmanszaak en ZZP

Een korte cursus boekhouden volgen is vaak handig als je een onderneming drijft of zzp bent. Kennis omtrent basisbegrippen die betrekking hebben op de boekhouding geven namelijk altijd een voorsprong. Het voordeel zie je terug bij het voeren van de dagelijkse administratie en ook belangrijk, indien je contact hebt met je boekhouder of belastingadviseur.

In dit artikel doorlopen wij een aantal termen die standaard voorkomen als je aan het boekhouden bent. Nu is hetgeen wij hier behandelen geen uitputtende vertaalslag. Boekhouden is een breed terrein, je alles in een keer eigen maken is een ondoenlijke taak. Eerst beginnen met wat basiskennis zal ertoe leiden dat er een goed fundament voor de toekomst wordt neergelegd en daar beginnen wij dan ook mee.

Basisbegrippen boekhouding – de Debiteuren

We beginnen met de debiteuren. Wanneer er wordt gesproken over debiteuren, dan wordt daarmee bedoeld dat je goederen hebt verkocht waarvan je de betaling nog niet hebt ontvangen. Een debiteur is dus een afnemer en op deze afnemer heb je een vordering openstaan. Het te vorderen bedrag vermeld je bij de post debiteuren.

Ook handig tijdens het boekhouden is het aanmaken van een map met notities waarin staat van wie je geld moet ontvangen inzake jouw onderneming of eenmanszaak. Plaats in deze map de openstaande facturen die nog betaald dienen te worden. Is er eenmaal betaald, dan kun je de factuur eruit halen. Deze voorzie je van een notitie dat het betaald is en daarna berg je het samen op met desbetreffende bankafschrift in de administratie. Ontvang je het bedrag cash, noteer het dan in het kasboekje. Natuurlijk kan dit alles geavanceerder, maar door op deze wijze te werk te gaan krijg je goed zicht op het proces wat zorgt voor een goede basis om de financiele administratie te begrijpen.

Crediteuren

Is er sprake van een crediteur, dan wil dat zeggen dat jij goederen hebt gekocht maar deze niet direct hebt betaald. De leverancier heeft je dus goederen geleverd maar het verkoopbedrag is nog niet ontvangen. In dit geval heb je een schuld openstaan die je nog dient te betalen aan de leverancier. De post waarop deze openstaande schulden wordt vermeld noemt men de crediteuren.

Maak een notitie op de factuur zodra deze betaald is en berg het daarna eventueel op bij desbetreffend bankafschrift indien het bedrag is overgeboekt. Tevens kun je ook direct het btw-bedrag eruit halen en apart noteren. Indien je cash hebt betaald, dan bewaar je de stukken in het kasboekje en maak je er een notitie van.

Cursus boekhouden en rekening-courantverhouding

Heb je een rekening-courantverhouding met de bank, dan wil dat zeggen dat het bedrag wat op deze rekening staat constant onderhevig is aan veranderingen. De veranderingen ontstaan bijvoorbeeld doordat je vanaf deze rekening betalingen verricht of dat je juist op deze rekening bedragen ontvangt.

Door al deze af- en bijschrijvingen kan de rekening-courant van het ene op het ander moment veranderen in een vordering dan wel een schuld aan de bank. In onze uitgebreide cursus boekhouden gaan wij hier dieper op in.

Hypothecaire schuld

Ga je ondernemen, de kans is groot dat er een pand in het spel zit. Heb je te weinig geld om zo’n pand te kopen, een hypotheek is een oplossing en krijg je te maken met een schuld.

Een hypothecaire schuld wil dat zeggen dat er sprake is van een lening die je hebt afgesloten bij de bank om bijvoorbeeld een stukje onroerend goed te financieren. Belangrijk hierbij is, dat het onroerend goed als onderpand voor de lening dient.

Mocht je bijvoorbeeld in de problemen komen met het aflossen van de lening en/of het betalen van rente, de geldverstrekker (hier de bank) heeft dan het recht om het onroerend goed van je af te pakken en te verkopen. Vaak heeft de geldverstrekker hierbij ook nog voorrang boven anderen aan wie je geld verschuldigd bent.

Bij een hypothecaire schuld ben jij als afnemer van de lening de schuldenaar en de geldverstrekker is de schuldeiser.

Een hypothecaire schuld kun je ook beschouwen als opgenomen geld wat wordt afgekort met o/g. Ook geldt voor deze schuld dat het een schuld op lange termijn betreft, dus voor een aantal jaren.

Scontrovorm

Wanneer je een balans gaat opstellen, scontrovorm is waar je mee te maken krijgt. Scontrovorm wil zeggen dat de balans bestaat uit een linker- en een rechterzijde.

Aan de linkerzijde vermeld je dan de bezittingen, dat wordt ook wel de debetzijde of activa genoemd. En aan de rechterzijde vermeld je de schulden, dat wordt ook wel de creditzijde of passiva genoemd. In onze uitgebreide cursus boekhouden gaan wij hier verder op in.

Eigen vermogen

Als je de bezittingen vermindert met de schulden krijg je het eigen vermogen. Het eigen vermogen is dat deel wat overblijft nadat je middels de bezittingen, de schulden hebt afbetaald.

Het berekenen van het eigen vermogen kun je bewerkstelligen door het samenstellen van een balans. Immers, de balans geeft aan één kant de bezittingen weer en aan de andere kant de schulden.

Het eigen vermogen bereken je aan het begin van het jaar en aan het eind van het jaar. Zo kun je zien of het vermogen is toegenomen of juist is afgenomen.

Je stelt de balans vaak samen per 1 januari van een bepaald jaar en per 31 december van een bepaald jaar. In onze specifieke cursus boekhouden illustreren wij het eigen vermogen ook met voorbeelden.

Het eigen vermogen wordt als balanspost aan de creditzijde van de balans opgenomen. Het zorgt er ook voor dat de balans in evenwicht is. Het totaal van de debetzijde van de balans moet namelijk altijd gelijk zijn aan het totaal van de creditzijde van de balans.

Balans

De debetzijde van de balans geeft in principe weer waar je je vermogen in hebt geïnvesteerd en is te omvatten als de totale bezittingen. De creditzijde geeft juist weer waar je het vermogen vandaan hebt gehaald om deze investeringen te bekostigen.

Het onderscheidt aan de creditzijde kan je verdelen in twee hoofdposten die bepalen hoe het benodigde vermogen is opgebouwd. Namelijk een stukje vreemd vermogen (de schulden) en een stukje eigen vermogen.

Je kunt ook stellen dat de bezittingen tezamen zijn opgebouwd uit het eigen vermogen en de schulden. Het eigen vermogen en de schulden vormen in principe de bronnen waarmee je de bestemming van de bezittingen bepaalt.

Momentopname

De samenstelling van het eigen vermogen is constant in beweging. Daarom moet je de balans zien als een overzicht dat geldt voor een bepaald moment. De balans is dus een momentopname.

Samenstelling van je vermogen

Wanneer je bepaalde handelingen verricht binnen je bedrijf, dan dien je onderscheidt te maken tussen de samenstelling van het vermogen en de grootte van het vermogen.

Heb je bijvoorbeeld een betaling ontvangen van een debiteur of je hebt geld opgenomen van een rekening, dan verandert in dat geval alleen de samenstelling van het vermogen.

Stel dat je bijvoorbeeld goederen koopt op rekening. Het gevolg hiervan is, dat de voorraad goederen toeneemt. Aan de andere kant is er sprake van het kopen op rekening waardoor de crediteuren ook met hetzelfde bedrag toenemen.

Gevolg, zowel de bezittingen als de schulden nemen met hetzelfde bedrag toe waardoor er geen verandering in het eigen vermogen ontstaat. Het eigen vermogen is dus qua grootte nooit veranderd.

Een ander voorbeeld. Stel dat een debiteur jou contant heeft betaald. Het gevolg hiervan is het volgende. De kas neemt door deze handeling toe. Je ontvangt namelijk een bedrag in contanten. Aan de andere kant neemt de post debiteuren af. Het totaalbedrag namelijk wat nog openstond aan te ontvangen bedragen neemt door deze betaling af.

Ook het gevolg van deze handeling is weer hetzelfde. Aan de debetzijde veranderen er twee posten, kas en debiteuren. De kas neemt toe terwijl tegelijkertijd de debiteuren afnemen met hetzelfde bedrag.

Ook nu is dus de grootte van het vermogen weer niet veranderd, alleen de samenstelling. Meerdere praktische voorbeelden behandelen wij verder in onze gratis cursus boekhouden zzp.

Grootte van het vermogen

Laten we nu aannemen dat je goederen contant verkoopt. Stel dat de verkoopsprijs € 10.000 bedroeg. Voor de eenvoud is de btw buiten beschouwing gelaten. De inkoopsprijs van deze goederen bedroeg € 7.000.

Gevolg van deze handeling. De kas neemt met een bedrag van € 10.000 toe. Aan de andere kant heb je goederen verkocht, dus daalt de voorraad. In dit geval daalt de voorraad met een bedrag van € 7.000.

Wat er nu gebeurt is, dat er naast een verandering in de samenstelling van het vermogen er ook een verandering ontstaat in de grootte van het vermogen. Immers de bezittingen (debetzijde) zijn nu toegenomen met een bedrag van € 3.000. Dit is de winst die je hebt gemaakt met de verkoop (namelijk € 10.000 – € 7.000).

Laten wij er vanuit gaan dat voor het plaatsvinden van deze transactie de balans in evenwicht was met een bedrag van € 20.000 aan de debetzijde (bezittingen) en € 20.000 aan de creditzijde (schulden). Na deze transactie bedraagt het totaal van de debetzijde op basis van het bovenstaande € 23.000 en de creditzijde € 20.000.

Als je nu het eigen vermogen gaat berekenen, dan doe je dit met de formule: bezittingen – schulden = eigen vermogen. Dus € 23.000 – € 20.000 = € 3.000. Het eigen vermogen is in dit geval met € 3.000 omhoog gegaan. De grootte is veranderd door het maken van winst.

Verschil, er is nu niet alleen sprake van een verandering in de samenstelling van het vermogen maar ook sprake van verandering in de grootte van het vermogen.

Boekhouding en de onderneming

De boekhouding verschaft een ondernemer een goed beeld wat betreft het financiële gebeuren binnen de onderneming. Het inzicht is niet alleen van belang voor jou als ondernemer, maar ook voor anderen tegenover wie je bepaalde verplichtingen hebt. Zo kun je niet alleen denken aan de Belastingdienst maar ook aan geldverstrekkers.

Cursus boekhouden en de administratie

In principe is het voeren van een dagelijkse boekhouding vrij simpel. Het belangrijkste wat je dient te doen is de ontvangsten en betalingen tegenover elkaar plaatsen. Maar vat dit niet al te licht op. Je dient elke betaling en ontvangst ook echt apart vast te leggen. Alleen totaalbedragen noteren gaat dus niet op.

Het vastleggen kan simpelweg op schrift of middels de computer door gebruik te maken van een boekhoudprogramma of een spreadsheet. Ook belangrijk is, dat je de daarbij behorende bedragen aan ingehouden btw apart vermeldt. In onze vervolg boekhouden cursus gaan wij hier dieper op in.

Het voeren van een boekhouding maakt het je uiteindelijk mogelijk dat er een financieel plaatje van het bedrijf kan worden geproduceerd. In boekhoudtermen wordt dit ook wel een financieel verslag genoemd.

Het financieel verslag is opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk de balans en de winst- en verliesrekening. In een apart onderdeel van de boekhouding cursus behandelen wij deze onderwerpen uitvoerig. Hieronder gaan wij slechts in het kort in op deze materie.

Balans en boekhouding

Als je een onderneming drijft, dan dient er inzicht te zijn in wat je aan bezittingen en schulden hebt uitstaan. Dat inzicht wordt verschaft door de balans. De balans is zoals eerder gezegd,een momentopname van hoe je bedrijf ervoor staat.

Winst- en verliesrekening in de administratie

Je dient ook een overzicht te hebben van de opbrengsten en kosten van je bedrijf. Het overzicht wordt verschaft door de winst- en verliesrekening. De winst- en verliesrekening geeft aan wat je aan omzet hebt gegenereerd en de kosten die je daarbij hebt gemaakt.

Uiteindelijk rolt hieruit de winst of het verlies wat je nodig zult hebben bij het invullen van de belastingaangifte. Het resultaat noemt men ook wel de gerealiseerde winst en kan positief of negatief uitvallen. In dit deel van onze boekhouden opleiding gaan wij niet verder in op het opmaken van de belastingaangifte. Dat behandelen wij apart.

Financieel verslag en begroting

Een financieel verslag stel je op na afloop van het jaar waarop de cijfers betrekking hebben. Verwar dit niet met de begroting. In deze opleiding boekhouden leggen wij het begrip summier uit. Een begroting is een opname die je vooraf opstelt en dat gaat over de verwachte omzet en kosten. Later in de cursus komen wij hierop terug. Voor nu is dit voldoende.

Naast het financieel verslag is het altijd handig om periodiek (binnen het jaar) voor jezelf een overzicht te maken van wat de opbrengsten en kosten zijn. Zo krijg je een beter beeld van hoe het met de onderneming gaat.

Hoe je het financieel verslag exact opmaakt kan echter in deze basiscursus boekhouden niet worden behandeld omdat het veel meer basiskennis boekhouden vergt. Uiteraard ben je met dit artikel op de goede weg.

Accountantskantoor of boekhouder

Afhankelijk van je kennis en kunde door te leren boekhouden kun je het financieel verslag zelf opstellen of indien je daarvoor geen tijd hebt, kun je dit uitbesteden aan een accountant. Heb je helemaal geen kennis omtrent het voeren van de boekhouding van een bedrijf, dan spreekt het voor zich om hiervoor een administratie- of accountantskantoor in te schakelen.

Wat je wel zelf kunt doen en daarvoor is er helemaal geen specialistische kennis vereist, is het zelf bijhouden en vastleggen van de dagelijkse administratie. Een opleiding boekhouder is hier helemaal niet voor nodig.

Wat je in dat geval doet, is het zelf noteren van de dagelijkse inkomsten en uitgaven. Hiermee bespaar je tevens kosten die je anders kwijt zou zijn aan extra uren voor een boekhouder. Ook dien je niet te vergeten dat je hierdoor constant up-to-date blijft omtrent het financieel verloop van jouw onderneming.

Bewijslast

Er geldt een belangrijk gegeven binnen de boekhouding en dat is bewijs. Zonder aanwezig bewijs vraag je letterlijk om problemen. De wet eist namelijk dat alles wat je financieel gezien doet binnen het bedrijf verifieerbaar moet zijn en daarom nemen wij dat ook even kort door in deze online boekhoudcursus.

Wanneer je begint met het op orde brengen van de financiën, zorg er dan voor dat je privé en zakelijke financiën gescheiden houdt. Indien je een privérekening gebruikt om daarmee de zakelijke financiën te regelen zal dit op den duur ertoe leiden dat je het financieel overzicht kwijtraakt. Ook zal het je veel meer tijd en geld kosten als je de boekhouding uitbesteedt.

Wanneer je alles gescheiden houdt, kun je makkelijk de juiste uitgaven en ontvangsten terugvinden. Daarbij boek je ook nog eens tijdswinst als het gaat om het doen van de btw-aangifte en het opstellen van het financieel verslag.

Zakelijke rekening

In deze cursus boekhouden voor beginners kijken we ook absoluut naar de zakelijke rekening. Het beste is direct een zakelijke rekening te openen zodra je start met je bedrijf. Bewaar alle bonnen van zakelijke aankopen en zet die apart. Wanneer je geen bewijs ontvangt van een aankoop, kun je het beste hiervan een notitie maken. Ook dien je alle uitgeschreven facturen te bewaren.

Kasboek

Om de zakelijke stukken te bewaren kun je het beste een map aanmaken waarin je al de bonnen op datum sorteert en opbergt. Je kunt dan direct of daarna de bedragen en btw uitschrijven en onderverdelen naar de ontvangsten en uitgaven. Beschouw dit als het kasboek en dit vormt ook één van de beginselen van het boekhouden. Leg ook overboekingen van de ene naar de andere rekening vast.

Ook kun je een map aanmaken voor alle bankafschriften. Sorteer de afschriften op datum. Mocht je verschillende bankrekeningen hebben, maak dan tabs aan voor elke rekening. Natuurlijk heb je ook de mogelijkheid om alles op de computer op te slaan.

Belasting toegevoegde waarde of btw

De btw kun je bijhouden middels het overzicht waarin je de ontvangsten en uitgaven boekt als het om de boekhouding van je bedrijf gaat. Wat je ook direct kunt doen is de btw splitsen naar het hoog en het laag tarief. Dat bespaart weer heel wat tijd indien je de periodieke btw-aangifte dient in te vullen.

Je kunt de btw al noteren op het moment dat je de factuur verzend. Je hoeft dus niet te wachten totdat je de betaling op de bankrekening hebt staan. Aan de btw besteden wij een apart hoofdstuk binnen onze cursus boekhouden.

Het financiële reilen en zeilen van een onderneming kun je helaas niet afdoen met de kreet “dat onthoud ik wel even”. Wettelijk is het namelijk zo, dat je een degelijke boekhouding dient te voeren omtrent het financiële gebeuren binnen een bedrijf en ook als je zzp bent.

Naast een dagelijkse vastlegging van de boekhouding zal je die dus ook van tijd tot tijd moeten blijven bijwerken. Hiervoor kun je gebruik maken van een simpele spreadsheet of een professioneel boekhoudprogramma.

Kennis hebben van een aantal basisbegrippen boekhouden zetten je op het juiste financiële spoor om een bedrijf in cijfers te benoemen. Uiteraard stopt het daar niet bij. Zie deze korte cursus boekhouden maar alvast als een start in de juiste richting.

Daarnaast, om aan de basisvereisten van het boekhouden te voldoen hoef je echt geen volledige opleiding boekhouden op MBO of HBO niveau te volgen. Zelfs PDB is niet nodig. Natuurlijk staat niets je in de weg om een praktijkdiploma boekhouden te behalen als je de tijd en het geld ervoor over hebt.

Kies je echter voor een middenweg door het volgen van onze cursus boekhouden dan kom je al een heel eind. Wil je het toch een beetje professioneel aanpakken, volg dan die opleiding en sleep het diploma of certificaat binnen, het staat ook nog eens mooi aan de muur.

Wil je uitgebreider aan de gang, begin dan met onze uitvoerige gratis module uit de cursus boekhouden: boekhouding leren voor ondernemers en zzp, het grootboek.

Of kies een van de volgende delen uit de cursus boekhouden zzp:

Pin It on Pinterest

Share This